ទំព័រ​ដើម​ / Other Events & Projects / Meet 'n' Greet / 18 February 2003 5