ទំព័រ​ដើម​ / Other Events & Projects / Meet 'n' Greet / 25 March 2003 18