ទំព័រ​ដើម​ / Ticket Artwork / Art Tickets 2012 [16]