ទំព័រ​ដើម​ / 2019 / Liz & Lark (photo: Emile Freeman) 1